Handelsbanken Hälsovård Tema

Legalt namn: Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar globalt i aktier utgivna av företag inom hälsovårdssektorn och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Med hälsovårdssektorn avses läkemedel, medicinteknik, bioteknik, service och övriga hälsovårdsrelaterade branscher.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.

Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Premiepension

För att spara i premiepension logga in på pensionsmyndigheten.se.
Christopher Sundman

Förvaltare

Christopher Sundman Har varit i branschen sedan 1987. Förvaltat fonden sedan 1 augusti 2022.
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 5
Total Rating™ 
2024-06-30
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating
EuapIndicator:2
SFDR
 
Fonden har hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden investerar i bolag vars produkter och tjänster bedöms ha ett direkt positivt bidrag till uppfyllelsen av ett eller flera av delmålen i Agenda 2030. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 9 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).

Läs mer
  2024-05-31
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Hållbarhetsprofil

Hållbarhetsprofilen beskriver hur fonden tillämpar hållbarhetskriterier i förvaltningen. Profilen har utvecklats av branschorganisationen SWESIF tillsammans med dess medlemmar.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Norman-belopp
12 845 SEK
2022-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
Handelsbanken Hälsovård Tema (SEK)

Utveckling

Kurs 2024-07-18 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
490,96 SEK 1,68% 4,83% 7,44% 21,69% 23,98% 105,76% 325,92%
* Datum för senaste uppdatering

Portföljen 2024-07-05

Förvaltarkommentar andra kvartalet 2024

Under årets andra kvartal utvecklades fonden positivt och steg med nära 2% i SEK, främst gynnat av att innehaven Eli Lilly, Novo Nordisk och Zealand Pharma steg kraftigt efter det stora genombrottet som obesitasläkemedlen fått. Under slutet av kvartalet publicerade Zealand Pharma resultat från fas 1-studien på sin läkemedelskandidat Petrelintide, som visade på en 8,6% viktnedgång efter 16 veckor, vilket bidrog till en stark kursutveckling på drygt 20%.

Tre av fondens innehav, Shockwave Medical, Alpine Immune och Calliditas, har blivit uppköpta till betydande premium under perioden. Vi ser att förvärvsaktiviteten bland flera stora läkemedelsbolag kan fortsätta till följd av den sjunkande räntan och behovet för bolag att fylla på efter patentutgångar för att fortsätta sin tillväxt. Fonden har ett flertal mindre positioner i spännande forskningsbolag som kan vara intressanta för uppköp om de når sina forskningsmål.

På den negativa sidan har Thermo Fisher haft en svagare utveckling till följd av att konkurrenten Sartorius rapporterade svagare resultat och utsikter för 2024. Även Dexcom, som gick relativt starkt under årets första kvartal, visade en något svagare utveckling efter att ha publicerat helårsguidance som låg under marknadens förväntningar.

Hittills i år har avkastningen varit mycket god både i absoluta termer och relativt sett. Vi förväntar oss fortsatt positiv utveckling då flera intressanta studieresultat förväntas komma under resten av året, och det långsiktiga behovet av hälsovård i världen är betydande.

Portföljfördelning 2024-06-30

Geografisk fördelning 2024-06-30

world_map