Handelsbanken Global Digital

Legalt namn: Handelsbanken Global Digital (A1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier utgivna av företag som antas påverkas positivt av investeringstemat digitalisering. Placeringar sker globalt och fonden har därmed valutaexponering. Digitalisering som investeringstema kan spänna över flera branscher och regioner, fonden investerar inom sektorer såsom informationsteknologi och kommunikationstjänster.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Niklas Lundin

Förvaltare

Niklas Lundin Har varit i branschen sedan 1989. Förvaltat fonden sedan 1 februari 2023.
Risk: 5/7
Risk  5/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Total Rating™ 
 
Fonden saknar rating. Det beror på att fonden har funnits kortare tid än tre år eller att den ingår i en kategori som inte betygsätts.
Om Rating
EuapIndicator:1
SFDR
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).
  2024-01-31
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Norman-belopp
14 328 SEK
2022-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
Handelsbanken Global Digital (SEK)

Utveckling

Kurs 2024-04-17 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
146,16 SEK -0,29% 4,01% 15,15% 18,53% 44,01% - -
* Datum för senaste uppdatering

Portföljen 2024-04-08

Förvaltarkommentar första kvartalet 2024

Fonden utvecklades positivt under kvartalet och steg med nära 20% i SEK. Den positiva trenden på aktiemarknaden fortsatte under det första kvartalet. Trots att inflationen visat sig vara mer uthållig än vad man bedömde vid årets början så har ekonomin fortsatt att gå starkt och recession har undvikits. Marknaden prisar fortfarande in räntesänkningar under andra halvan av 2024. Teknologi och temat Digitalisering har utvecklats starkt drivet av AI där de bolag som kan komma att gynnas visat på god utveckling.

Bland fondens bidragsgivare återfinns bolag som Nvidia, TSMC, ASML och Broadcom som samtliga gynnas av framstegen inom AI. Vidare har innehavet ReposiTrak, stigit kraftigt tack vare ett starkt ordermomentum. Även innehaven inom streaming, Spotify, Netflix och Storytel, har utvecklats väl till följd av bra användartillväxt och högre lönsamhet.

Under kvartalet har fonden tagit in Meta, Comcast och några mindre positioner i ett antal mjukvarubolag. Även det Japanska IT-konsultbolaget Nomura Research Institute köptes in medan Altus, Etsy och Oracle avyttrades.

Negativ påverkan kom från Surgical Science som inte mötte förväntningarna i sin senaste kvartalsrapport, då efterfrågan i några av deras slutmarknader varit svag. Även Adobe gick svagt efter ett starkt föregående år, där marknaden efter deras kvartalsrapport, börjat oroa sig för konkurrenssituationen inom AI.

Precis som under tidigare kvartal kommer bolag inom temat Digitalisering fortsatt påverkas av den snabba tillväxten inom AI som nu pågår. Bolag inom olika branscher påverkas i olika utsträckning men de som kan visa på nytta inom sina respektive AI-strategier tror vi kommer lyckas.

Portföljfördelning 2024-03-31

Geografisk fördelning 2024-03-31

world_map