Handelsbanken Global Digital

Legalt namn: Handelsbanken Global Digital (A1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier utgivna av företag som antas påverkas positivt av investeringstemat digitalisering. Placeringar sker globalt och fonden har därmed valutaexponering. Digitalisering som investeringstema kan spänna över flera branscher och regioner, fonden investerar inom sektorer såsom informationsteknologi och kommunikationstjänster.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Niklas Lundin

Förvaltare

Niklas Lundin Har varit i branschen sedan 1989. Förvaltat fonden sedan 1 februari 2023.
Risk: 5/7
Risk  5/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Total Rating™ 
 
Fonden saknar rating. Det beror på att fonden har funnits kortare tid än tre år eller att den ingår i en kategori som inte betygsätts.
Om Rating
EuapIndicator:1
SFDR
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).
  2024-05-31
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Norman-belopp
14 328 SEK
2022-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
Handelsbanken Global Digital (SEK)

Utveckling

Kurs 2024-07-24 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
157,35 SEK 0,92% 3,17% 8,97% 27,61% 35,31% - -
* Datum för senaste uppdatering

Portföljen 2024-07-05

Förvaltarkommentar andra kvartalet 2024

Fonden utvecklades positivt under kvartalet och steg med 6% i SEK. Den positiva börstrenden fortsatte under andra kvartalet drivet av temat digitalisering och AI. De bolag som redan kan visa på ökad omsättning och lönsamhet kopplat till AI har särskilt gynnats. Den amerikanska centralbanken signalerade att man fått inflationen under kontroll och marknaden prisar nu in räntesänkningar mot slutet av 2024.

Bland fondens positiva bidragsgivare återfinns hårdvaru- och halvledarbolag såsom Nvidia, TSMC, Apple, Broadcom och Arista, vilka samtliga gynnas av utbyggnaden av den infrastruktur som stödjer AI. Även innehav som Alphabet ser en fortsatt stark efterfrågan på sina molntjänster, vilket möjliggör Generative AI i kunders IT-infrastruktur.

Under kvartalet har fonden deltagit i börsintroduktionen av Raspberry Pi, som utvecklar och säljer mindre datorer både för hemmabruk och integration i industriutrustning. Innehaven Model N och Powerschool fick under kvartalet utköpsbud och såldes ut. Adobe, Salesforce och ytterligare några avyttrades.

Sektorn för mjukvarubolag har haft en negativ utveckling vilket kan förklaras av konkurrens med andra AI-investeringar inom kunders IT-budgetar, en svagare ekonomi med högre räntor samt längre försäljningscykler. Vertikala mjukvarubolag, som erbjuder sina tjänster mot ett specifikt område, tror vi har bättre förutsättningar att lyckas i nuvarande miljö. Ett exempel är Tyler Technologies, som har kunder inom offentlig sektor och därmed har potential att klara sig bättre.

Precis som under tidigare kvartal kommer bolag inom temat Digitalisering fortsatt påverkas av den snabba utvecklingen inom AI som pågår. Bolag inom olika branscher påverkas i olika utsträckning men de som kan visa på nytta och inom sina respektive AI-strategier tror vi kommer lyckas.

Portföljfördelning 2024-06-30

Geografisk fördelning 2024-06-30

world_map