Handelsbanken Multi Asset 50

Legalt namn: Handelsbanken Multi Asset 50 (A1 SEK)
Sverigeregistrerad blandfond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden är en aktivt förvaltad fond som placerar i räntefonder, aktiefonder, alternativa tillgångar samt i andra finansiella instrument. Aktieandelen i fonden kan variera mellan 35-65%, ränteandelen kan variera mellan 15-55% medan andelen alternativa tillgångar kan variera mellan 0-30%. Fonden placerar huvudsakligen i fonder inom Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra fondbolag. För aktuell fördelning se Portföljfördelning nedan.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Johann Guggi

Förvaltare

Allokeringsgruppen Huvudansvarig: Johann Guggi
Risk: 3/7
Risk  3/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
2024-01-31
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating
EuapIndicator:1
SFDR
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).
  2023-09-30
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Norman-belopp
10 184 SEK
2022-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
Handelsbanken Multi Asset 50 (SEK)

Utveckling

Kurs 2024-02-28 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
253,79 SEK 0,37% 1,64% 5,07% 3,02% 8,65% 28,42% 75,43%
* Datum för senaste uppdatering

Portföljen 2024-02-07

Under årets första månad var det en blandad utveckling på globala aktiemarknader. Det globala aktieindexet Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index NTR, steg drygt 4% i SEK, till viss del med anledning av att den svenska kronan försvagades vilket gynnat svenska investerare med utländska investeringar. Långa obligationsräntor vände upp efter att ha fallit under slutet av förra året, vilket gjorde aktiemarknaden lite mer avvaktande och medförde försvagning av kronan. Förväntansbilden på centralbankerna är att räntorna börjar sänkas framåt sommaren med ytterligare ett flertal sänkningar innan året är slut. Men när den första sänkningen kommer och hur många det blir, har reviderats ner vilket fick räntorna att stiga. Räntekänsliga sektorer som fastigheter och småbolag utvecklades något svagare än börsen (*SIX SRI Index) generellt, medan kvalitetsbolag klarade sig bättre. Tillväxtmarknadsobligationer utvecklades positivt, till stor del beroende på den svagare svenska kronan. Vi tror, likt marknaden, att centralbankerna är klara med räntehöjningar och att sänkningsfasen inleds under 2024. Stigande vinster ger samtidigt goda förutsättningar för börserna att stiga framöver och den svenska börsen framstår som attraktivt värderad relativt andra regioner. Den huvudsakliga risken för aktiemarknaden är om räntor och inflation vänder upp igen. Det kommande presidentvalet i USA och tilltagande geopolitisk oro framförallt i Mellanöstern och Ukraina är andra risker att beakta. Fondportföljerna har en övervikt i aktier där vi föredrar svenska aktier och vi behåller en balans mellan tillväxtorienterade och mer defensiva faktorer för att upprätthålla rätt risknivå i aktiedelen. Inom räntedelen har fondportföljerna har en övervikt i företagskrediter.

Portföljfördelning 2024-01-31

Geografisk fördelning 2024-01-31

world_map