AstraZeneca Allemansfond

Legalt namn: AstraZeneca Allemansfond
Sverigeregistrerad aktiefond (Specialfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden är en aktivt förvaltad specialfond vilket för denna fond innebär att den avviker från en värdepappersfond bl a genom att få koncentrera innehavet till ett mindre antal aktier utgivna av företag primärt i Sverige. Fonden placerar en betydande del (maximalt 50% av tillgångarna) i AstraZeneca.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Ulrika Orstadius

Förvaltare

Ulrika Orstadius Har varit i branschen sedan 2011. Förvaltat fonden sedan 1 november 2022.
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 5
Total Rating™ 
2024-03-31
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating
EuapIndicator:1
SFDR
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).
  2024-01-31
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Norman-belopp
7 867 SEK
2022-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
AstraZeneca Allemansfond (SEK)

Utveckling

Kurs 2024-04-17 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
3 854,98 SEK 1,17% 4,11% 11,73% 9,37% 9,73% 112,92% 324,06%
* Datum för senaste uppdatering

Portföljen 2024-04-08

Förvaltarkommentar första kvartalet 2024

Under årets första kvartal visade fonden en gynnsam utveckling och steg med drygt 9 % i SEK. Aktiemarknadens uppgång drevs av en ökad tilltro till en mjuklandning av konjunkturen med stöd av väntade räntesänkningar.

De innehav som bidrog mest till fondens avkastning var Astra Zeneca, Volvo och SEB, där Astra Zeneca återhämtade sig efter att ha fallit på rapportdagen i spåren av högre kostnader än förväntat. Volvo har gått starkt i linje med övrig verkstadssektor och SEB annonserade i samband med sin kvartalsrapport återköp av egna aktier, vilket mottogs positivt av marknaden.

De innehav som hade störst negativ påverkan var Nibe och Sweco, där bägge tyngdes av rapporter som kom in svagare än förväntat. Nibes försäljning påverkas negativt av fortsatt höga lager av värmepumpar i distributionsledet som byggdes upp i en period av höga förväntningar på fortsatt stark tillväxt och behov av att säkra leveranskapacitet. Låga gaspriser i Europa och minskade subventioner har dämpat incitamenten för att installera värmepumpar. Under slutet av året bör denna lagersituation ha balanserats igen, och på lång sikt finns ett fortsatt behov av energiomställning med hjälp av effektiva klimatlösningar. Sweco tyngdes av motvind i den brittiska marknaden där projekt inom transport ställts in och bolaget anpassar sig nu efter den överkapacitet som uppstått.

Fonden har under kvartalet ökat innehaven i Nolato, Astra Zeneca och Nibe samt tagit vinst i Indutrade efter att aktien gått starkt. Under perioden har innehaven i SHB, Volvo och Atlas Copco minskat.

Kommande rapportperiod fokuserar vi fortsatt på att innehavsbolagen har hållbara affärsmodeller och konkurrenskraftiga erbjudanden med uthållig tillväxt även i en svagare konjunktur.

Portföljfördelning 2024-03-31

Geografisk fördelning 2024-03-31

world_map