AstraZeneca Allemansfond

Legalt namn: AstraZeneca Allemansfond
Sverigeregistrerad aktiefond (Specialfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden är en aktivt förvaltad specialfond vilket för denna fond innebär att den avviker från en värdepappersfond bl a genom att få koncentrera innehavet till ett mindre antal aktier utgivna av företag primärt i Sverige. Fonden placerar en betydande del (maximalt 50% av tillgångarna) i AstraZeneca.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Ulrika Orstadius

Förvaltare

Ulrika Orstadius Har varit i branschen sedan 2011. Förvaltat fonden sedan 1 november 2022.
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 5
Total Rating™ 
2024-06-30
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating
EuapIndicator:1
SFDR
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).
  2024-04-30
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Norman-belopp
7 867 SEK
2022-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
AstraZeneca Allemansfond (SEK)

Utveckling

Kurs 2024-07-12 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
4 206,67 SEK 3,29% 1,04% 7,96% 19,34% 23,65% 125,08% 310,91%
* Datum för senaste uppdatering

Portföljen 2024-07-05

Förvaltarkommentar andra kvartalet 2024

Fonden utvecklades positivt under det andra kvartalet och steg drygt 6,5% i SEK. Avkastning tyngdes dock av innehavet i installationsbolaget Bravida då det uppmärksammats, och bekräftats, överfakturering vid en av bolagets verksamheter. Vi har via tät dialog med ledningen följt bolagets åtgärder med att stärka upp interna rutiner och processer, vilket kommer att följas upp. Fonden påverkades också negativt av innehaven i Autoliv och Volvo som båda tyngts av oro för en svagare konjunktur.

De innehav som bidrog mest positivt till avkastningen var AstraZeneca, ABB och Sweco, där AstraZeneca höll kapitalmarknadsdag under kvartalet med positiva utsikter. Både ABB och Sweco har gått starkt då bolagen redovisat resultat som var bättre än väntat.

Fonden har ökat innehavet i Sandvik som har en attraktiv exponering mot gruvindustrin och den gröna omställningen. Innehaven i Indutrade och Atlas Copco har minskats, båda på grund av en relativt hög värdering. Kommande rapportperiod blir fortsatt fokus på att innehavsbolagen har hållbara affärsmodeller och konkurrenskraftiga erbjudanden med uthållig tillväxt även i en svagare konjunktur.

Portföljfördelning 2024-06-30

Geografisk fördelning 2024-06-30

world_map