Handelsbanken Svenska Småbolag

Legalt namn: Handelsbanken Svenska Småbolag (A1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av små och medelstora företag med säte i Sverige eller som handlas på en reglerad marknad i Sverige, vars marknadsvärde vid investeringstillfället inte överstiger marknadsvärdet för det största bolaget i fondens jämförelseindex. Om vi anser att det är till fördel för andelsägarna placerar fonden även i större företag och/eller i onoterade företag.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Premiepension

För att spara i premiepension logga in på pensionsmyndigheten.se.
Christian Brunlid

Förvaltare

Christian Brunlid Har varit i branschen sedan 1997. Förvaltat fonden sedan 2 maj 2007.
Risk: 5/7
Risk  5/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 1
Total Rating™ 
2024-06-30
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating
EuapIndicator:1
SFDR
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).
  2024-04-30
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Norman-belopp
12 926 SEK
2022-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
Handelsbanken Svenska Småbolag (SEK)

Utveckling

Kurs 2024-07-12 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
2 552,36 SEK 3,80% 1,94% 10,69% 12,65% 21,14% 35,84% 183,10%
* Datum för senaste uppdatering

Portföljen 2024-07-05

Förvaltarkommentar andra kvartalet 2024

Fonden utvecklades positivt under andra kvartalet och steg med nära 2% i SEK. Marknaden fortsatte uppåt efter årets starka inledning, med kurser som drevs av resultatrapporter under april och maj som var tillräckligt bra för att öka riskaptiten ytterligare. Riksbankens räntesänkning i maj ökade intresset för aktiemarknadens minsta aktier, trots måttliga vinstrevideringar för helåret och en stabilisering av den amerikanska långräntan. I juni föll index något då investerare gradvis började oroa sig för bland annat en potentiell konjunkturavmattning i USA samt politisk oro i Frankrike.

Bland de innehav som bidrog mest till periodens avkastning kan nämnas Truecaller, Ericsson, AstraZeneca samt konsultbolagen Sweco och Afry.

Till sämre positioner hör konsumentbolagen RVRC, Thule och Rusta samt värmepumpsbolaget Nibe.

Under perioden har fonden främst ökat innehaven i Essity och Nibe men även gjort en helt ny investering i Nokia. På grund av god kursutveckling och delvis oroande konjunkturutsikter har innehaven i de cykliska bolagen Boliden och StoraEnso helt avyttrats medan positionen i SCA minskats betydligt.

Precis som vid utgången av första kvartalet bedömer vi att en fortsatt kursuppgång måste drivas av vinster snarare än högre värderingsmultiplar. Detta kan ske genom att de nuvarande vinstförväntningarna justeras upp och/eller att investerare börjar fokusera på nästa års vinster, vilka förväntas växa med cirka 10 % jämfört med årets vinster. Vi ser också tecken på att börsuppgången breddas, med fler bolag som lyckas fånga investerarnas uppmärksamhet, vilket borde gynna fondens utveckling.

Portföljfördelning 2024-06-30

Geografisk fördelning 2024-06-30

world_map