XACT Norden Högutdelande (Criteria) (UCITS ETF)

Legalt namn: XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF)
Sverigeregistrerad Börsnoterad fond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Mål och placeringsinriktning
Fonden är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet SHB Nordic High Div Low Vol så nära som möjligt.

Fonden är passivt förvaltad. Fondens avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Indexet efterbildas genom optimerad (sample based) fysisk replikering, vilket innebär att fonden placerar direkt i flertalet aktier som ingår i indexet. Aktiv risk (eng. tracking error) under normala marknadsförhållanden förväntas bli mindre än 0,2%. Förvaltningsavgift, kundflöden, indexrebalansering och företagshändelser ger samtliga upphov till transaktionskostnader för fonden, vilka inte finns i index. Dessa är de faktorer som främst påverkar fondens möjligheter att efterbilda index.

Handelsbanken Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index (SEK) består av aktier i nordiska bolag som väljs in utifrån direktavkastning samt aktiernas risk och likviditet. Det index som fonden följer innefattar hållbarhetskrav. Bolag som inte uppfyller definierade krav avseende hållbarhet får inte ingå i index.

Det index som fonden följer innefattar hållbarhetskrav. Hållbarhetskraven innebär att index väljer bort bolag som är involverade i verifierade kränkningar av internationella normer samt bolag med produktion eller distribution av fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Användningen av derivatinstrument är dock inte av sådan karaktär att den påverkar fondens risknivå annat än marginellt.

Andelsklassen lämnar normalt utdelning i mars, maj, september och november varje år. Målsättningen är att årligen dela ut 4,5% av andelens värde vid tidpunkten för fondbolagets beslut om utdelning. Utdelningen kan dock bli både lägre och högre.

Du kan köpa och sälja fondandelar på börsen, i den så kallade sekundärmarknaden, i normalfallet alla bankdagar. Du kan även skapa och återlösa andelar direkt mot fondbolaget, i den så kallade primärmarknaden.

För mer information om hållbarhetsarbetet och fondens index hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.

Utveckling

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i SEK, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1 Index 2
2024-03-31 5,74 5,86
2023 8,77 8,99
2022 -8,36 -8,07
2021 26,97 27,45
2020 -4,98 -4,66
Genomsn. avk. Fond 1 Index 2
2 år 4,91 5,21
3 år 6,16 6,49
5 år 8,18 8,51
10 år - -
     

Utdelning

Datum SEK Regler för utdelning
2024-03-12 1,72
2023-11-14 1,67
2023-09-12 1,67
2023-05-09 1,67
2023-03-15 1,67

Branschfördelning 2024-03-31

Största innehav 2024-03-31

Volvo AB Class B 2,91%
Nordea Bank Abp 2,81%
Sampo Oyj Class A 2,79%
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A 2,75%
Telenor ASA 2,74%
Svenska Handelsbanken AB Class A 2,69%
Storebrand ASA 2,67%
Sydbank A/S 2,62%
DNB Bank ASA 2,57%
Investor AB Class B 2,57%
Alla innehav

Style Box™ 2024-03-31

Styleboxen belyser en specifik fonds investeringsmål och strategi. Styleboxen är ett hjälpmedel för den som vill få en inblick i den bakomliggande strategi som driver fondens värdeutveckling. Beräkningarna baseras på fondens senast rapporterade innehav. Mer om Style Box

Riskmått (3 år) 2024-03-31

Total risk 12,17%
Total risk i index 12,24%*
Aktiv risk 0,11%*
Informationskvot -3,00*
Sharpekvot 0,39
Sharpekvot index 0,42*
Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av Stefan Hagman
Registreringsland Sverige
Huvudkategori Aktiefonder
Underkategori -
Fondens startdatum 2017-03-31
Andelsklassens startdatum 2017-03-31
Fondförmögenhet 15 361 MSEK (2024-03-31)
Kursvaluta SEK
Handelsvaluta SEK
Instrumentgrupp Okompl.
UCITS Ja
ISIN SE0009778954
Kortnamn XACT Högutdelande
Tillgänglig för försäljning Finland, Sverige
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet 1991-05-06
Övriga tillstånd Diskretionär portföljförvaltning
Förvaltare av AIF:er
Lämna investeringsråd
Ta emot och vidarebefodra ordrar
Förvaringsinstitut J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Stockholm
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor PricewaterhouseCoopers
Klagomålsansvarig Tobias Gerner