Handelsbanken Euro Obligation

Legalt namn: Handelsbanken Euro Obligation (A1 SEK)
Sverigeregistrerad räntefond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden är en aktivt förvaltad fond som placerar i räntebärande värdepapper denominerade i EUR. Fondens medel ska investeras i räntebärande värdepapper som givits ut eller garanterats av en stat, kommun eller en statlig eller kommunal myndighet eller av något mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater är medlemmar samt i säkerställda obligationer. Den genomsnittliga återstående räntebindningstid för fondens placeringar är mellan 2 och 10 år.

Fonden har genom placeringsinriktningen inte möjlighet att investera i företagskrediter vilket gör att kontroversiella branscher per definition är exkluderade. För mer information se fondens informationsbroschyr.

Fonden redovisas som artikel 6 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Katarina Paschal

Förvaltare

Katarina Paschal Har varit i branschen sedan 2012. Förvaltat fonden sedan 29 mars 2018.
Risk: 3/7
Risk  3/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
2024-01-31
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating
EuapIndicator:3
SFDR
 
Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbesluten, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål. Hållbarhetsrisker hanteras primärt genom påverkan i form av dialog och aktiv ägarstyrning. Fonden beaktar även huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 6 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).
  2023-09-30
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Norman-belopp
4 066 SEK
2022-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
Handelsbanken Euro Obligation (SEK)

Utveckling

Kurs 2024-02-28 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
3 998,05 SEK -0,35% -1,85% 0,10% -1,60% 5,58% -2,81% 33,54%
* Datum för senaste uppdatering

Portföljen 2024-01-08

Förvaltarkommentar fjärde kvartalet 2023

Fonden utvecklades positivt under kvartalet och steg med 3,78% i SEK. Perioden kännetecknades av fallande räntor. Den amerikanska centralbankens möte i början av november markerade ett sentimentskifte i räntemarknaderna; centralbankens besked togs emot duvaktigt med kraftigt fallande räntor som följd och räntorna fortsatte sedan att falla in i december. Längre räntor har fallit något mer än de kortare och för räntorna i eurozonen fick även en svagare än väntad inflationssiffra för oktober effekt, och marknaden började snabbt prisa in att den europeiska centralbanken skulle börja sänka räntorna redan under första halvåret 2024.

Riskviljan har, efter en tung oktober, varit god under november och december. För europeiska räntor har det inneburit att till exempel italienska räntor fallit mer än tyska. Under kvartalet har även Italiens kreditbetyg bekräftats av de stora kreditbetygsinstituten vilket drivit på rörelsen då oron för att Italien skulle falla ner till High Yield har minskat betydligt. Det kan också nämnas att Greklands kreditbetyg uppgraderats till Investment Grade – en lång resa för ett land som drabbades hårt under eurokrisen. Vi har förflyttat oss från att ha varit positionerade för att räntor skall stiga, till att de skall falla vilket har bidragit positivt. Vi har varit fortsatt positionerade för brantare räntekurvor vilket påverkat avkastningen negativt då längre räntor fallit mer än korta. Vi överviktade Italien i samband med krigsutbrottet mellan Israel och Hamas då ränteskillnaden mellan italienska och tyska räntor steg kraftigt. Denna övervikt har bidragit till avkastningen under kvartalet.

Portföljfördelning 2024-01-31

Geografisk fördelning 2024-01-31

world_map