Handelsbanken Kortränta

Legalt namn: Handelsbanken Kortränta (A1 SEK)
Sverigeregistrerad räntefond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar i korta räntebärande värdepapper utfärdade av emittenter i valutor inom OECD. Maximalt 2% av fondens värde får vara exponerad mot valutarisk. Beroende på marknadsläget placerar fonden i en större eller mindre andel räntebärande värdepapper utgivna av företag. Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden för fondens placeringar varierar mellan en dag och ett år.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Premiepension

För att spara i premiepension logga in på pensionsmyndigheten.se.
Alexander Gullnäs

Förvaltare

Alexander Gullnäs Har varit i branschen sedan 2012. Förvaltat fonden sedan 1 april 2023.
Risk: 1/7
Risk  1/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Total Rating™ 
 
Fonden saknar rating. Det beror på att fonden har funnits kortare tid än tre år eller att den ingår i en kategori som inte betygsätts.
Om Rating
EuapIndicator:1
SFDR
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).
   
Hållbarhets-
betyg

Fonden saknar hållbarhetsbetyg. En orsak kan vara att fonden under de senaste 12 månaderna inte har haft en fondportfölj där 67% av innehaven har kunnat analyserats. En annan orsak kan vara att det finns färre än 30 fonder i samma globala Morningstar-kategori som har kunnat utvärderas enligt ovan. Betyget tas fram av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Norman-belopp
1 032 SEK
2022-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
Handelsbanken Kortränta (SEK)

Utveckling

Kurs 2024-02-28 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
152,25 SEK 0,05% 0,27% 1,21% 0,52% 4,42% 5,52% 6,12%
* Datum för senaste uppdatering

Portföljen 2024-01-08

Förvaltarkommentar fjärde kvartalet 2023

Fonden utvecklades positivt under kvartalet och steg med 1,64% i SEK. Under årets sista kvartal upplevde globala marknader ett svängigt risksentiment. Perioden inleddes med svagt sentiment där globala räntor steg på grund av bland annat oro kring budgetunderskott i USA vilket satte press på långräntor och risksentiment. Vändningen kom sedan i november när inflationsutvecklingen kom in bättre än väntat, både i Europa och USA, vilket supporterade globala räntor och risktillgångar. Dessutom var den amerikanska centralbanken mjukare i sina tongångar i december vilket spädde på räntenedgången och risksentimentet.

Kreditspreadar och korta räntor föll kraftigt vilket gynnade fondens avkastning. Prissättningen på centralbankerna inför 2024 är dock något aggressiv enligt vår analys, med räntesänkningar av Riksbanken från mars och varje möte fram till tredje kvartalet.

Fonden tog vinst i 5-åriga statsterminer och sålde 2-åriga statsterminer under december månad. Sistnämnda position drabbade avkastningen negativt men behålls in i det nya året, medan innehav i exempelvis fastighetssektorn gynnade fondens avkastning.

Under kvartalet deltog fonden i emissioner av bland annat Fabege, Skanska och Ikano Bank. Fonden har fortsatt en god likviditet och hög kreditkvalitet.

Portföljfördelning 2024-01-31

Geografisk fördelning 2024-01-31

world_map