XACT OMXC25 ESG (UCITS ETF)

Legalt namn: XACT OMXC25 ESG (UCITS ETF)
Sverigeregistrerad Börsnoterad fond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Mål och placeringsinriktning
Fonden är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet OMX Copenhagen 25 ESG Responsible Net Index så nära som möjligt.

Fonden är passivt förvaltad. Fondens avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Indexet kommer att efterbildas genom fysisk replikering. Den valda metoden för efterbildning innebär att fonden placerar direkt i de aktier som ingår i indexet. Aktiv risk (eng. tracking error) under normala marknadsförhållanden förväntas bli mindre än 0,2%. Förvaltningsavgift, kundflöden, indexrebalansering och företagshändelser ger samtliga upphov till transaktionskostnader för fonden, vilka inte finns i index. Dessa är de faktorer som främst påverkar fondens möjligheter att efterbilda index.

OMX Copenhagen 25 ESG Responsible Net Index är ett marknadsvärdesviktat index bestående av de 25 mest omsatta aktierna på Copenhagen Stock Exchange vilka möter index hållbarhetskrav. Fonden placerar i aktier som ingår i detta index.

Det index som fonden följer innefattar hållbarhetskrav. Hållbarhetskraven innebär att index väljer bort bolag som är involverade i verifierade kränkningar av internationella normer samt bolag med produktion eller distribution av fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Användningen av derivatinstrument är dock inte av sådan karaktär att den påverkar fondens risknivå annat än marginellt.

Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Du kan köpa och sälja fondandelar på börsen, i den så kallade sekundärmarknaden, i normalfallet alla bankdagar. Du kan även skapa och återlösa andelar direkt mot fondbolaget, i den så kallade primärmarknaden.

För mer information om hållbarhetsarbetet och fondens index hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.

Utveckling

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i DKK, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1 Index 2
2024-01-31 85,89 -
2023 988,49 -
2022 -11,94 -11,54
2021 18,05 18,60
2020 34,99 35,60
Genomsn. avk. Fond 1 Index 2
2 år 6,67 7,15
3 år 6,87 7,42
5 år 13,44 13,95
10 år - -
     

Största innehav 2024-03-31

Novo Nordisk A/S Class B 17,90%
Vestas Wind Systems A/S 10,69%
DSV AS 10,45%
Novonesis AS Class B 7,81%
Danske Bank A/S 7,68%
Coloplast A/S Class B 7,57%
Genmab A/S 7,33%
Pandora A/S 4,99%
Orsted A/S 4,43%
Tryg A/S 2,58%

Style Box™ 2024-03-31

Styleboxen belyser en specifik fonds investeringsmål och strategi. Styleboxen är ett hjälpmedel för den som vill få en inblick i den bakomliggande strategi som driver fondens värdeutveckling. Beräkningarna baseras på fondens senast rapporterade innehav. Mer om Style Box

Riskmått (3 år) 2023-08-31

Total risk 18,38%
Total risk i index 18,46%*
Aktiv risk 0,28%*
Informationskvot -2,11*
Sharpekvot 0,59
Sharpekvot index 0,62*
Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av Christian Sopov
Registreringsland Sverige
Huvudkategori Aktiefonder
Underkategori Sverige/Norden
Fondens startdatum 2019-01-29
Andelsklassens startdatum 2019-01-29
Fondförmögenhet 3 473 MSEK (2023-12-31)
Kursvaluta DKK
Handelsvaluta DKK
Instrumentgrupp Okompl.
UCITS Ja
ISIN SE0011452127
Kortnamn XACT OMXC25
Tillgänglig för försäljning Sverige
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet 1991-05-06
Övriga tillstånd Diskretionär portföljförvaltning
Förvaltare av AIF:er
Lämna investeringsråd
Ta emot och vidarebefodra ordrar
Förvaringsinstitut J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Stockholm
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor PricewaterhouseCoopers
Klagomålsansvarig Tobias Gerner