Handelsbanken Amerika Tema

Legalt namn: Handelsbanken Amerika Tema (A1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier i huvudsak utgivna av företag i USA men även i Kanada och Mexiko och har därmed valutaexponering mot dessa marknader.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Premiepension

För att spara i premiepension logga in på pensionsmyndigheten.se.
Niklas Lundin

Förvaltare

Niklas Lundin Har varit i branschen sedan 1989. Förvaltat fonden sedan 1 februari 2018.
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 4
Total Rating™ 
2024-06-30
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating
EuapIndicator:1
SFDR
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).
  2024-04-30
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Hållbarhetsprofil

Hållbarhetsprofilen beskriver hur fonden tillämpar hållbarhetskriterier i förvaltningen. Profilen har utvecklats av branschorganisationen SWESIF tillsammans med dess medlemmar.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Norman-belopp
13 655 SEK
2022-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
Handelsbanken Amerika Tema (SEK)

Utveckling

Kurs 2024-07-12 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
2 424,23 SEK 1,61% 6,04% 7,06% 24,79% 28,13% 128,88% 397,99%
* Datum för senaste uppdatering

Portföljen 2024-07-05

Förvaltarkommentar andra kvartalet 2024

Fonden utvecklades positivt under årets andra kvartal och steg 4,5% i SEK. Den amerikanska börsen har haft en god utveckling under andra kvartalet drivet av temat digitalisering och generativ AI. De stora teknologibolagen har framför allt gått väldigt starkt och bidragit ordentligt till fonden. Den amerikanska ekonomin visar däremot tecken på att mattas något vilket inneburit att mer konjunkturkänsliga bolag inom konsumtion och industri gått relativt svagt under kvartalet. Den amerikanska centralbanken signalerade att man fått inflationen under hyfsad kontroll och marknaden prisar nu in att räntan slutar stiga och att vi kommer få se räntesänkningar under slutet av 2024.

Fondens avkastning gynnades av stark utveckling för Nvidia och Broadcom som verkar inom byggandet av infrastrukturen kring fenomenet AI. Även exponeringen mot hälsovårdsbolaget Eli Lilly utvecklades starkt, efter flera goda nyheter kring deras obesitasläkemedel. Vidare ökade fonden opportunistiskt sin position Apple i början av kvartalet vilket bidrog positivt till avkastningen. Den snabba utbyggnaden av datacenter innebär att efterfrågan på energi kommer att öka snabbt vilket innebar glada dagar för kraftbolaget Nextera aktie som gick starkt under perioden.

Fonden har ökat sin exponering mot temat elektrifiering ordentligt med nya innehav som Nvent, Nextracker och Quanta Services.

De mer konjunkturkänsliga bolagen gick något sämre under perioden som till exempel Pool Corp och Willscott Mobile Mini. Även några av mjukvarubolagen som Blackline och Veeva Systems utvecklades svagt då bolagskunder dragit ner på investeringar.

Fonden har sålt respektive köpt ett flertal bolag. Det som står ut inom hälsovård är försäljning av läkemedelsbolaget Regeneron till förmån för Vertex Pharma. Vinsthemtagning i Carrier, som sysslar men luftkonditionering och värmepumpar och även försäljningen av mjukvarubolaget Adobe är av det större slaget.

Portföljfördelning 2024-06-30

Geografisk fördelning 2024-06-30

world_map