Handelsbanken Europa Småbolag

Legalt namn: Handelsbanken Europa Småbolag (A1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier utgivna av små och medelstora företag med säte i Europa eller som handlas i Europa och har därmed valutaexponering mot dessa marknader.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Staffan Lindfeldt

Förvaltare

Staffan Lindfeldt Har varit i branschen sedan 1998. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2020.
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 2
Total Rating™ 
2024-01-31
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating
EuapIndicator:1
SFDR
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).
  2023-09-30
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

 
EU:s regelverk SFDR (förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn) infördes 2021 och innebär en standardisering av fondernas hållbarhetsredovisning. Detta har i vår mening minskat behovet av andra hållbarhetsmärkningar och Handelsbanken Fonder har därför valt att inte förnya fondens Svanenlicens i samband med att Svanen uppdaterar sin märkning per 31 mars 2023.
Norman-belopp
14 057 SEK
2022-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
Handelsbanken Europa Småbolag (SEK)

Utveckling

Kurs 2024-02-28 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
477,33 SEK 0,40% -0,04% 6,74% 0,36% -1,94% 19,09% 72,20%
* Datum för senaste uppdatering

Portföljen 2024-01-08

Förvaltarkommentar fjärde kvartalet 2023

Fonden steg med drygt 2% i SEK under fjärde kvartalet, drivet av en ökad riskaptit bland investerare i takt med att förväntningarna på räntenivåer kommit ned. Budaktiviteten som vi sett tidigare under året fortsatte och ett av fondens innehav, OnTheMarket, fick ett bud.

De största bidragsgivarna under kvartalet var Embracer, Uniphar, Dometic, Next 15, Castellum, och AC Immune. Bland bromsklossarna hittar vi Hellofresh, Marlowe, Julius Baer, Team Internet, Genmab och Beazley.

Under perioden har fonden välkomnat aktier som Edenred, Biomerieux, Castellum, Stratec, Trainline, YouGov, och SPIE, samt ökat i namn som Discoverie, Hellofresh, Demant och Soitec. Köpen har finansierats av bolag såsom Volex, Future, Metso, Keywords, Genmab och AC Immune. Fonden har även avyttrat Sweco, Reply, Boliden, Arcadis och Huhtamäki.

2023 hade vissa megatrender på den europeiska scenen; aktiva fonder såg utflöden på bred front medan passiva fonder tog marknadsandelar, vilket spädde på effekten av att större bolag gått bättre än mindre. I dagsläget har småbolag därmed en mer attraktiv relativvärdering än tidigare.

Fonden går in i 2024 med vad vi anser vara en relativt defensiv uppställning då vi ser risker för en svag konjunktur i Europa. Vi har exempelvis ingen direkt bilexponering då vi ser att de tidigare starka orderböckerna arbetas av och vi misstänker att lägre prisnivåer krävs för att orderingången ska överstiga produktionstakten igen. Cykliska bolag har i många fall låga värderingar i kombination med en hög vinstmarginal ur ett historiskt perspektiv, som dessutom haft viss korrelation med inflationsriktningen, vilket talar för att det finns nedsiderisk för estimat. Vi anser därmed att detta är en väldigt intressant miljö för aktiva aktieval.

De tematiska drivkrafter som vi identifierat fortsätter att vara relevanta, och möjligtvis aningen mer unika under 2024 om tesen kring svagare tillväxt på indexnivå spelar ut.

Portföljfördelning 2024-01-31

Geografisk fördelning 2024-01-31

world_map