Handelsbanken Räntestrategi

Legalt namn: Handelsbanken Räntestrategi (A1 SEK)
Sverigeregistrerad alternativ fond (Specialfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden är en aktivt förvaltad räntefond. Fonden är en specialfond vilket innebär att den avviker från en värdepappersfond genom att fonden kan ha stora innehav i statspapper utfärdade av enskilda stater. Fonden placerar i räntebärande värdepapper i olika valutor utgivna av stater, kommuner och företag. Maximalt 2 % av fondens värde får vara exponerat för valutarisk.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Joakim Buddgård

Förvaltare

Joakim Buddgård Har varit i branschen sedan 2006. Förvaltat fonden sedan 10 juni 2015.
Risk: 2/7
Risk  2/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 4
Total Rating™ 
2024-01-31
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating
EuapIndicator:1
SFDR
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).
  2023-09-30
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Norman-belopp
689 SEK
2022-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
Handelsbanken Räntestrategi (SEK)

Utveckling

Kurs 2024-02-28 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
109,32 SEK 0,01% 0,15% 1,60% 0,42% 5,76% 6,79% 6,64%
* Datum för senaste uppdatering

Portföljen 2024-01-08

Förvaltarkommentar fjärde kvartalet 2023 Fonden utvecklades positivt under årets sista kvartal och steg med 2,57 % i SEK. Nedgången i global inflation fortsatte snabbare än vad centralbanker och marknadsaktörer tidigare förväntat sig. Det fick centralbankerna att skifta fokus mot räntesänkningar under 2024 och som en följd av det sjönk marknadsräntorna under kvartalet. Detta var positivt för fondens avkastning då vi vid månadsskiftet september/oktober positionerade fonden för lägre räntor. Under kvartalet ökade vi dessa positioner. I slutet på december stängde vi dock merparten av dessa i framförallt Sverige då räntenedgången såg ut att ha gått lite för långt under kort tid. I USA ligger fonden dock kvar positionerad för lägre kort och medellång ränta. Ekonomisk data har fortsatt vara stark i USA medan europeisk statistik varit svag med teknisk recession i Sverige. Vårt huvudscenario är fortsatt att det kommer en recession även i USA.

Mindre räntekänslig ekonomi med längre fördröjning av penningpolitiska effekter, kvardröjande effekter från finanspolitiska stimulanser och överraskande positiv, men tillfällig, likviditetsutveckling är förklaringar till varför vi tror recessionen dröjer.

Fondens stora positioner för brantare avkastningskurvor gynnade avkastningen något under kvartalet och positionerna ligger kvar. Kreditmarknaden gick med ökad riskaptit relativt starkt under kvartalet, vilket gynnade fonden. Vi har fortsatt dra ner kreditrisken selektivt baserat på vårt recessionsscenario.

Portföljfördelning

Geografisk fördelning 2024-01-31

world_map