Handelsbanken Obligasjon

Legalt namn: Handelsbanken Obligasjon (A1 SEK)
Sverigeregistrerad räntefond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar i norska räntebärande värdepapper utgivna av norska staten, kommuner, försäkringsbolag, banker, finansbolag, kreditmarknadsföretag och säkerställda obligationer. Fonden har en mellanlång placeringshorisont, den modifierade durationen ligger i intervallet 4-6 år.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Kevin Liang

Förvaltare

Kevin Liang Har varit i branschen sedan 2000. Förvaltat fonden sedan 25 augusti 2017.
Risk: 3/7
Risk  3/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 2
Total Rating™ 
2024-01-31
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating
EuapIndicator:1
SFDR
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).
   
Hållbarhets-
betyg

Fonden saknar hållbarhetsbetyg. En orsak kan vara att fonden under de senaste 12 månaderna inte har haft en fondportfölj där 67% av innehaven har kunnat analyserats. En annan orsak kan vara att det finns färre än 30 fonder i samma globala Morningstar-kategori som har kunnat utvärderas enligt ovan. Betyget tas fram av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Norman-belopp
3 065 SEK
2022-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
Handelsbanken Obligasjon (SEK)

Utveckling

Kurs 2024-02-28 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
124,76 SEK -1,27% -3,20% 0,32% -3,33% -1,33% -9,40% 4,17%
* Datum för senaste uppdatering

Portföljfördelning 2024-01-31

Geografisk fördelning 2024-01-31

world_map