Handelsbanken Hållbar Global High Yield

Legalt namn: Handelsbanken Hållbar Global High Yield (A1 SEK)
Sverigeregistrerad räntefond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i gröna och/eller sociala obligationer där upplånat kapital används för projekt och aktiviteter med syfte att främja arbetet kring hållbarhet och miljö, eller i obligationer utgivna av emittenter som stödjer en hållbar utveckling i linje med Globala målen. Fonden placerar globalt i obligationer med lägre kreditvärdighet, så kallade high-yield, vilket medför högre risk men också ökad möjlighet till avkastning. Fonden har en genomsnittlig duration på 2 - 6 år och innehaven är valutasäkrade i svenska kronor.

Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Klas Wennerstein

Förvaltare

Klas Wennerstein Har varit i branschen sedan 2014. Förvaltat fonden sedan 24 maj 2022.
Risk: 3/7
Risk  3/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Total Rating™ 
 
Fonden saknar rating. Det beror på att fonden har funnits kortare tid än tre år eller att den ingår i en kategori som inte betygsätts.
Om Rating
EuapIndicator:2
SFDR
 
Fonden har hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden investerar i bolag vars produkter och tjänster bedöms ha ett direkt positivt bidrag till uppfyllelsen av ett eller flera av delmålen i Agenda 2030. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 9 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).

Läs mer
  2023-09-30
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Norman-belopp
6 362 SEK
2022-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
Handelsbanken Hållbar Global High Yield (SEK)

Utveckling

Kurs 2024-02-28 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
104,54 SEK - 0,19% 3,73% 0,78% 7,35% - -
* Datum för senaste uppdatering

Portföljen 2024-01-08

Förvaltarkommentar fjärde kvartalet 2023

Fonden utvecklades positivt under årets sista kvartal och steg med nästan 5% i SEK. Inledningen på det fjärde kvartalet präglades av ett svagt risksentiment med många tillgångsslag som visade negativ avkastning. I början av november kommunicerade den amerikanska centralbanken att de finansiella förhållandena har stramats åt och att man valde att lämna styrräntan oförändrad. Detta var starten på en stark sentimentsändring vilket medförde kraftigt räntefall, stigande börser och allmänt positivt risksentiment. Därefter kom inflationssiffrorna in lägre än väntat för oktober månad och ökade på det redan positiva risksentimentet. I synnerhet utvecklades High Yield obligationer i amerikanska dollar mycket starkt under resterande delen av kvartalet.

Vi står fortsatt fast vid vår bedömning att vi sannolikt står inför en nedgång i ekonomisk aktivitet med fallande vinstmarginaler och stramare finansieringsvillkor. Fonden är därav fortsatt något mer defensivt positionerad och har utvecklats väl i absoluta tal men sämre relativt sitt index då fonden även är underviktad amerikansk high yield.

VZ Secured Financing BV (ZIGGO) och YIT Oyj är de innehav som utvecklats bäst under kvartalet. Främst avser den positiva utvecklingen i ZIGGO ett tecken för ökat risksentiment. För YITs del avser det kommunikation till marknaden kring refinansiering av obligationslånet som förfaller i början av nästa år.

Under perioden har fonden investerat i The Republic of Colombia som emitterat en social obligation med fokus på att minska fattigdom, sociala olikheter samt förbättra kvalitet och tillgång till hälsa och utbildning.

Portföljfördelning 2024-01-31