Handelsbanken Global Impact

Legalt namn: Handelsbanken Global Impact (A1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar på världens aktiemarknader och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Fonden placerar i bolag vars verksamhet, produkter eller tjänster som enligt vår bedömning har, eller kan förväntas få, en positiv påverkan (impact) på ett eller flera av de 17 Globala målen i Agenda 2030 antaget av FN.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom det tematiska området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.

Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Kristoffer Eklund

Förvaltare

Kristoffer Eklund Har varit i branschen sedan 2008. Förvaltat fonden sedan 1 december 2023.
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Total Rating™ 
 
Fonden saknar rating. Det beror på att fonden har funnits kortare tid än tre år eller att den ingår i en kategori som inte betygsätts.
Om Rating
EuapIndicator:2
SFDR
 
Fonden har hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden investerar i bolag vars produkter och tjänster bedöms ha ett direkt positivt bidrag till uppfyllelsen av ett eller flera av delmålen i Agenda 2030. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 9 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).

Läs mer
  2024-01-31
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
Handelsbanken Global Impact (SEK)

Utveckling

Kurs 2024-04-15 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
112,81 SEK 1,91% 4,39% 11,42% 12,69% - - -
* Datum för senaste uppdatering

Portföljen 2024-04-08

Förvaltarkommentar första kvartalet 2024

Det första kvartalet 2024 var fondens första hela kvartal sedan start och medförde en positiv avkastning på cirka 13% i SEK.

Även om perioden överlag bjöd på god avkastning så har AI dominerat marknaden och bolag med koppling till temat har generellt överavkastat.

Fondens investeringar i TSMC, marknadsledande producent av halvledare, samt i Iron Mountain en global ledare inom lagring- och informationshantering, utvecklades båda positivt. Detta vägde dock inte upp den negativa påverkan från undervikten i Nvidia som nära dubblades under kvartalet.

Bland de bolag som bidrog med positiv avkastning fanns försäkringsbolaget Palomar och distributören av vatteninfrastruktur, Core & Main.

Palomar har specialiserat sig på att erbjuda försäkringar inom jordbävning, ett område där konkurrensen historiskt inte varit så hög vilket gjort att man både kunnat växa lönsamt och samtidigt erbjuda kunder ett bättre skydd. Genom diversifiering erbjuder bolaget nu även försäkring för bland annat skador uppkomna av översvämningar och orkaner samt för grödor. Skador från denna typ av händelser förväntas öka med klimatförändringarna och behovet av skydd likaså. Under första kvartalet rapporterade bolaget bättre än väntat med positiva framtidsutsikter.

Core & Main distribuerar lösningar och produkter inom, framförallt, vatteninfrastruktur och det ställs allt högre krav på infrastruktur i takt med förändrat klimat. För tillfället finns även omfattande infrastrukturprojekt i USA som stöttar tillväxten i bolaget. Även Core & Main kom med en positiv rapport.

Vi har tagit in det mexikanska bolaget Grupo Rotoplas i fonden på behovet av vatteninfrastruktur i Mexiko samt de amerikanska bolagen Trane och Carrier som båda är verksamma inom värme och ventilation. Inget innehav har sålts ut ur portföljen.

Portföljfördelning 2024-03-31

Geografisk fördelning 2024-03-31

world_map