Handelsbanken Amerika Tema

Legalt namn: Handelsbanken Amerika Tema (A1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Mål och placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex.

Fondens avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Fonden placerar i aktier i huvudsak utgivna av företag i USA men också i Kanada och Mexiko och har därmed valutaexponering mot dessa marknader.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid. Våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar.

Vi jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive ISS ESG Screened USA Index NTR. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.

Utveckling

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i SEK, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1 Index 2
2024-03-31 16,61 17,64
2023 22,97 24,20
2022 -14,71 -10,40
2021 40,23 39,62
2020 18,23 9,00
Genomsn. avk. Fond 1 Index 2
2 år 14,20 17,18
3 år 15,41 17,91
5 år 18,29 18,64
10 år 17,53 19,11
     

Branschfördelning 2024-03-31

Största innehav 2024-03-31

Microsoft Corp 9,88%
NVIDIA Corp 6,47%
Alphabet Inc Class A 6,27%
Apple Inc 5,81%
Eli Lilly and Co 4,77%
Mastercard Inc Class A 3,74%
Broadcom Inc 3,67%
Meta Platforms Inc Class A 2,89%
UnitedHealth Group Inc 2,76%
Thermo Fisher Scientific Inc 2,68%
Alla innehav

Style Box™ 2024-03-31

Styleboxen belyser en specifik fonds investeringsmål och strategi. Styleboxen är ett hjälpmedel för den som vill få en inblick i den bakomliggande strategi som driver fondens värdeutveckling. Beräkningarna baseras på fondens senast rapporterade innehav. Mer om Style Box

Riskmått (3 år) 2024-03-31

Total risk 15,80%
Total risk i index 14,61%*
Aktiv risk 3,56%*
Informationskvot -0,70*
Sharpekvot 0,89
Sharpekvot index 1,13*
Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av Niklas Lundin
Registreringsland Sverige
Huvudkategori Aktiefonder
Underkategori Amerika
Fondens startdatum 1989-04-28
Andelsklassens startdatum 1989-04-28
Fondförmögenhet 15 435 MSEK (2024-03-31)
Kursvaluta SEK
Handelsvaluta -
Instrumentgrupp Okompl.
UCITS Ja
ISIN SE0000355828
Kortnamn AMERIK
Tillgänglig för försäljning Luxemburg, Sverige
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet 1991-05-06
Övriga tillstånd Diskretionär portföljförvaltning
Förvaltare av AIF:er
Lämna investeringsråd
Ta emot och vidarebefodra ordrar
Förvaringsinstitut J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Stockholm
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor PricewaterhouseCoopers
Klagomålsansvarig Tobias Gerner