Handelsbanken Amerika Tema

Legalt namn: Handelsbanken Amerika Tema (A1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier i huvudsak utgivna av företag i USA men även i Kanada och Mexiko och har därmed valutaexponering mot dessa marknader.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Premiepension

För att spara i premiepension logga in på pensionsmyndigheten.se.
Niklas Lundin

Förvaltare

Niklas Lundin Har varit i branschen sedan 1989. Förvaltat fonden sedan 1 februari 2018.
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
2024-05-31
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating
EuapIndicator:1
SFDR
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).
  2024-04-30
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Hållbarhetsprofil

Hållbarhetsprofilen beskriver hur fonden tillämpar hållbarhetskriterier i förvaltningen. Profilen har utvecklats av branschorganisationen SWESIF tillsammans med dess medlemmar.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Norman-belopp
13 655 SEK
2022-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
Handelsbanken Amerika Tema (SEK)

Utveckling

Kurs 2024-06-20 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
2 360,20 SEK 1,22% 2,18% 7,55% 21,50% 22,97% 124,46% 394,31%
* Datum för senaste uppdatering

Portföljen 2024-04-08

Förvaltarkommentar första kvartalet 2024

Den amerikanska börsen har haft en positiv utveckling och fonden steg med drygt 16% i SEK under första kvartalet drivet av överraskande stark ekonomi, en stabil konsument och framsteg inom generativ AI. Den amerikanska ekonomin fortsätter att utvecklas överraskande väl och ser ut att undvika en recession. Den amerikanska centralbanken signalerade att man fått inflationen under hyfsad kontroll och marknaden prisar nu in att räntan stabiliseras och att vi kommer få se räntesänkningar under 2024. Kombinationen av ekonomiskt tillväxt och förväntan på lägre räntor skapar en gynnsam miljö för fortsatt positiv utveckling på börsen under året.

Fondens avkastning gynnades av den starka utvecklingen av Nvidia och Broadcom, vilka fokuserar på byggandet av infrastrukturen kring fenomenet AI.

Även innehavet i Eli Lilly utvecklades positivt efter flera goda nyheter kring deras obesitasläkemedel. Vidare kunde möbelsäljaren Williams Sanom bevisa att det är möjligt att öka sina marginaler trots motvind i försäljningen. Till sist kan vi glädjande konstatera att Core & Main, som är ett relativt nytt innehav, bidragit starkt till avkastningen under kvartalet.

Efterfrågan på elbilar fortsätter att vara ytterst svag i USA vilket skapat oro för vårat innehav ATS. Oron må vara befogad men tycks till stor del vara inprisad av marknaden. Även innehavet i Dynatrace, som sysslar med övervakning av molntjänster, har utvecklats svagt vilket ser ut att vara delvis oförtjänt. Fonden har sålt respektive köpt ett flertal bolag. De som står ut är nyinvestering i Meta och industribolaget Willscott Mobile Mini samt avyttring av skoföretaget Nike och mjukvarubolaget Salesforce.

Portföljfördelning 2024-05-31

Geografisk fördelning 2024-05-31

world_map