XACT Norden (Criteria) (UCITS ETF)

Legalt namn: XACT Norden (UCITS ETF)
Sverigeregistrerad Börsnoterad fond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Mål och placeringsinriktning
Fonden är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet Handelsbanken Nordic ESG Index så nära som möjligt.

Fonden är passivt förvaltad. Fondens avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Indexet kommer att efterbildas genom fysisk replikering. Den valda metoden för efterbildning innebär att fonden placerar direkt i de aktier som ingår i indexet. Aktiv risk (eng. tracking error) under normala marknadsförhållanden förväntas bli mindre än 0,3%. Förvaltningsavgift samt kundflöden, indexrebalansering och företagshändelser ger samtliga upphov till transaktionskostnader för fonden, vilket inte finns i index. Dessa är de faktorer som främst påverkar fondens möjligheter att efterbilda index. Indexet är återinvesterande, d.v.s. utdelningar som betalas ut för aktier som ingår i indexet återinvesteras i indexet. Indexet består av de omkring 30 mest omsatta aktierna på de nordiska börserna vilka möter hållbarhetskraven i index.

Det index som fonden följer innefattar hållbarhetskrav. Hållbarhetskraven innefattar att index väljer bort bolag som är involverade i verifierade kränkningar av internationella normer samt bolag som är verksamma inom kontroversiella sektorer såsom förbjudna vapen, kärnvapen, krigsmaterial, tobak, alkohol, cannabis, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Hållbarhetskraven innefattar även att index väljer in bolag med höga hållbarhetsbetyg. Minst 75% av indexbolagen, mätt i totalt marknadsvärde av index, ska vara bedömda som ledare inom hållbarhet. Fonden placerar i aktier som ingår i detta index.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Användningen av derivatinstrument är dock inte av sådan karaktär att den påverkar fondens risknivå annat än marginellt.

Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Du kan köpa och sälja fondandelar på börsen, i den så kallade sekundärmarknaden, i normalfallet alla bankdagar. Du kan även skapa och återlösa andelar direkt mot fondbolaget, i den så kallade primärmarknaden.

För mer information om hållbarhetsarbetet och fondens index hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.

Utveckling

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i EUR, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1 Index 2
2024-01-31 1,25 1,28
2023 18,82 18,88
2022 -9,44 -9,28
2021 41,26 41,26
2020 12,84 12,81
Genomsn. avk. Fond 1 Index 2
2 år 9,29 9,43
3 år 14,70 14,79
5 år 15,02 15,04
10 år 10,02 10,10
     

Branschfördelning 2024-01-31

Största innehav 2024-01-31

Novo Nordisk A/S Class B 22,08%
Investor AB Class B 7,90%
Atlas Copco AB Class A 6,45%
Volvo AB Class B 5,08%
AstraZeneca PLC 4,60%
Nordea Bank Abp 4,54%
DSV AS 3,41%
Assa Abloy AB Class B 3,18%
Swedbank AB Class A 2,57%
Sandvik AB 2,48%
Alla innehav

Style Box™ 2024-01-31

Styleboxen belyser en specifik fonds investeringsmål och strategi. Styleboxen är ett hjälpmedel för den som vill få en inblick i den bakomliggande strategi som driver fondens värdeutveckling. Beräkningarna baseras på fondens senast rapporterade innehav. Mer om Style Box

Riskmått (3 år) 2024-01-31

Total risk 16,91%
Total risk i index 16,89%*
Aktiv risk 0,09%*
Informationskvot -1,02*
Sharpekvot 0,80
Sharpekvot index 0,80*
Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av Caroline Mebius
Registreringsland Sverige
Huvudkategori Aktiefonder
Underkategori -
Fondens startdatum 2006-05-04
Andelsklassens startdatum 2006-05-04
Fondförmögenhet 23 597 MSEK (2023-12-31)
Kursvaluta EUR
Handelsvaluta SEK
Instrumentgrupp Okompl.
UCITS Ja
ISIN SE0001710914
Kortnamn XACT Norden
Tillgänglig för försäljning Finland, Norge, Sverige
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet 1991-05-06
Övriga tillstånd Diskretionär portföljförvaltning
Förvaltare av AIF:er
Lämna investeringsråd
Ta emot och vidarebefodra ordrar
Förvaringsinstitut J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Stockholm
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor PricewaterhouseCoopers
Klagomålsansvarig Tobias Gerner