Handelsbanken Global Impact

Legalt namn: Handelsbanken Global Impact (A1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar på världens aktiemarknader och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Fonden placerar i bolag vars verksamhet, produkter eller tjänster som enligt vår bedömning har, eller kan förväntas få, en positiv påverkan (impact) på ett eller flera av de 17 Globala målen i Agenda 2030 antaget av FN.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom det tematiska området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.

Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Kristoffer Eklund

Förvaltare

Kristoffer Eklund Har varit i branschen sedan 2008. Förvaltat fonden sedan 1 december 2023.
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Total Rating™ 
 
Fonden saknar rating. Det beror på att fonden har funnits kortare tid än tre år eller att den ingår i en kategori som inte betygsätts.
Om Rating
EuapIndicator:2
SFDR
 
Fonden har hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden investerar i bolag vars produkter och tjänster bedöms ha ett direkt positivt bidrag till uppfyllelsen av ett eller flera av delmålen i Agenda 2030. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 9 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).

Läs mer
   
Hållbarhets-
betyg

Fonden saknar hållbarhetsbetyg. En orsak kan vara att fonden under de senaste 12 månaderna inte har haft en fondportfölj där 67% av innehaven har kunnat analyserats. En annan orsak kan vara att det finns färre än 30 fonder i samma globala Morningstar-kategori som har kunnat utvärderas enligt ovan. Betyget tas fram av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
Handelsbanken Global Impact (SEK)

Utveckling

Kurs 2024-02-28 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
105,56 SEK 1,02% 2,73% - 5,44% - - -
* Datum för senaste uppdatering

Portföljen 2024-01-08

Förvaltarkommentar fjärde kvartalet 2023

Fonden startade den 1 december 2023 och under denna korta period ser vi en tydlig förstärkning av kronan och ett ökat risksentiment. Fonden utvecklades svagt positivt under sin första månad.

Bolaget EDP Renovávies var största bidragsgivare på temat klimatomställning och Schneider Electric på temat energieffektivisering. Båda bolagens aktiekurser drevs primärt av ett ökat risksentiment. Sämsta bidragsgivare under månaden var UnitedHealth Group.

Fonden är tematiskt förvaltad med fokus på bolag som vi anser ger en positiv påverkan i linje med målen i Agenda 2030.

Global Impact investerar uteslutande i bolag vi anser bidrar till FN:s 17 globala mål om hållbar utveckling. De globala målen som syftar till att främja en hållbar utveckling på olika områden såsom fattigdomsbekämpning och jämlikhet kan många gånger tolkas som mål i syfte att driva utvecklingen i utvecklingsländer. Detta är inte riktigt sant då stora globala utmaningar kvarstår för såväl utvecklade som utvecklingsländer. Utmaningar finns inom segment som tillgången till rent vatten, mat samt energieffektivisering och energiomställningen för att bland annat uppnå klimatmålen i Parisavtalet. Målen representerar inte bara viktiga sociala och miljömässiga mål, utan skapar områden med betydande investeringsmöjligheter under lång tid framöver och där det finns goda möjligheter till finansiell avkastning. Med detta i åtanke så har Global Impact som målsättning att investera i bolag vars verksamhet är i linje med de globala målen och samtidigt skapa god finansiell avkastning över tid. Fonden har lanserats i en period där det globala makroscenariot ser ut att förbättras avsevärt. Flera centralbanker världen över signalerar att räntecykeln nått sin topp och att inflation är på väg ner i linje med inflationsmålet. Kommunikation från centralbankerna under sista månaden av året gav tydligt stöd åt aktiemarknaden och förväntas fortsätta så under nästa år givet att inflationen fortsätter utvecklas i nuvarande riktning.

Portföljfördelning 2024-01-31

Geografisk fördelning 2024-01-31

world_map